Furagon

标题: 报到 [打印本页]

作者: 小艾    时间: 2020-10-2 10:38
标题: 报到
新龙报到,很高兴认识大家w
(本来应该早发的,但是之前的爪机太垃圾了xwx)

作者: 蓝之翼伯恩哈特    时间: 2020-10-2 13:18
迎新!

作者: 小艾    时间: 2020-10-2 14:54
蓝之翼伯恩哈特 发表于 2020-10-2 13:18
迎新!

谢谢嗷w

作者: 60095302    时间: 2020-10-2 19:42
欢迎~
作者: 小艾    时间: 2020-10-2 22:24
蓝之翼伯恩哈特 发表于 2020-10-2 13:18
迎新!

嗷呜w~

作者: 云岚风情    时间: 2021-1-9 23:04
啊这,八级确定是个新龙吗,是在下输了。欢迎。   ԅ(¯ㅂ¯ԅ)
作者: 小艾    时间: 2021-3-6 08:34
云岚风情 发表于 2021-1-9 23:04
啊这,八级确定是个新龙吗,是在下输了。欢迎。   ԅ(¯ㅂ¯ԅ)

抱抱~

作者: 冰龙龙    时间: 2021-3-6 10:52
欢迎_(•̀ω•́ 」∠)_
作者: 小艾    时间: 2021-3-6 13:52
冰龙龙 发表于 2021-3-6 10:52
欢迎_(•̀ω•́ 」∠)_

(抱着蹭蹭w~)

欢迎光临 Furagon (https://www.furagon.com/) Powered by Discuz! X3.4